sp6Công ty Cổ phần Delta hiện đang cung cấp cây giống và hạt giống Cau Đuôi Chồn và Chùm Ngây (Moringa).