• 0272.382.7010 - 0798.71.71.76
  • |
  • delta.dtl@dasogroup.vn
  • |
  • Thứ Hai-Thứ Bảy: 8:00 - 17:00
  • 42 Võ Ngọc Quận, Phường 6, Tp. Tân An, Tỉnh Long An,Việt Nam

Cấp Phép Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Cấp Phép Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Long An , Ngày 12 Tháng 04 Năm 2023 ,
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Căn cứ Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An; Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-STNMT ngày 21/12/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của Nhà máy nước giải khát Delta tại số 42, đường Võ Ngọc Quận, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An; Xét Văn bản số 38-23/GĐN- Delta ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Công ty TNHH Nước giải khát Delta về việc đề nghị cấp Giấy phép môi trường và hồ sơ kèm theo; Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý môi trường. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Nước giải khát Delta, địa chỉ tại 42 Võ Ngọc Quận, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở nhà máy nước giải khát Delta (không có gas) – công suất 1.870 lít/giờ (tương đương 7.000 tấn sản phẩm/năm) tại số 42 Võ Ngọc Quận, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An